بازیابی رمز عبور
  • رمز عبور جدید به شماره همراه شما ارسال می شود.
  • پس از ورود به پنل کاربری رمز عبور خود را تغییر دهید.
  • برای امنیت بیشتر در وارد کردن رمز عبور از حروف بزرگ ، اسپشیال کاراکتر و اعداد استفاده کنید.
  • در نگهداری رمز عبور دقت فرمایید ، مسئولیت هر گونه سوء استفاده از حساب کاربری شما بر عهده خودتان است.