مدل های پایه ویدئو پروژکتور

PRODUCTS OF VIDEO PROJECTOR BASE

پایه ویدئو پروژکتور
پایه ویدئو پروژکتور

پایه سقفی ویدئو پروژکتور برای نصب ویدئو پروژکتور به سقف مورد استفاده قرار می گیرد. در بعضی کلاسها یا اتاقهای جلسات فضای کافی برای اینکه ویدئو پروژکتور روی یک میز قرار بگیرد وجود ندارد، در چنین حالتی بهترین پیشنهاد این است که ویدئو پروژکتور از طریق پایه های سقفی نصب شود. با توجه به ثابت بودن دستگاه در این حالت امکان بروز آسیب دیدگی پروژکتور به حداقل می رسد. این پایه ها در ابعاد مختلف برای تناسب با ارتفاع سقف طراحی گردیده است.